Lãnh đạo Khoa

TRƯỞNG KHOA

TS. Phạm Xuân Hậu

Có các nhiệm vụ sau đây:

– Đề xuất về thay đổi tổ chức, nhân sự trong khoa, đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo

– Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì quá trình tổ chức đào tạo một số ngành thuộc khoa quản lý. Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngủ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo của khoa.

– Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ. Phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh. Găn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

– Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

– Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, chất lượng hoạt động khoa học công nghệ.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, đạo đức, tư tưởng, lối sống cho công chức, viên chức và người học thuộc khoa. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên thuộc khoa.

– Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa. Tham gia đánh giá cán bộ cấp trên và cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Trần Văn Cường

Có các nhiệm vụ sau đây:

– Phụ trách công tác truyền thông tuyển sinh của khoa, công tác thực hành thực tập và hợp tác với doanh nghiệp.

– Quản lý công tác xây dựng chương trình đào tạo, mở mã ngành mới của bộ môn Công nghệ thông tin.

– Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn CNTT

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

– Phụ trách công tác đánh giá chương trình đào tạo ngành CNTT

 

TRƯỞNG BỘ MÔN KỸ THUẬT: ThS. Phạm Văn Dũng

Có các nhiệm vụ sau đây:

– Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

– Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng DD&CN, Công nghệ kỹ thuật Giao thông.

– Nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhầm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Ngiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Phôi hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngủ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng DD&CN, Công nghệ kỹ thuật Giao thông.

– Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn

 

TRƯỞNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: TS. Hoàng Văn Thành

Có các nhiệm vụ sau đây:

– Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

– Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các nhóm ngành Công nghệ thông tin.

– Nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.