Đề tài & Dự án

Số TT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số Số QĐ, ngày tháng năm/ ngày nghiệm thu Kết quả nghiệm thu 1 Nghiên cứu đề xuất mô hình hệ thống nhận dạng và cảnh báo an ninh cho toà nhà công sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Cấp tỉnh 14/HĐ-KHCN ngày 27/7/2015 Xuất...
Read More