Tháng Năm 12, 2022

Day

Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2022, Thac sĩ Nguyễn Nương Quỳnh đã tiến hành bảo vệ đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại phòng tự nghiên cứu của giảng viên, Trung tâm học liệu. Buổi bảo vệ có sự tham gia của Hội đồng đánh giá đề tài, đặc biệt...